Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

5 raske om ekstremvær i entreprise– hvem har ansvaret etter NS 8407?

Ekstremvær - force majeure

Hvert år oppleves ekstremvær og uvær som skaper store skader rundt omkring i Norge. Disse værfenomenene vil også skape utfordringer på nærmest enhver byggeplass.

I denne artikkelen skal vi se på hva du trygt kan si at er ekstremvær, og hvem som sitter igjen med regningen. Denne artikkelen gjelder i størst grad for NS 8407, men er også anvendelig ved en rekke andre tilfeller.

Ekstremvær  – er det et force majeure-tilfelle?

Hva er ekstremvær?

Ekstremvær blir ofte omtalt som «ekstraordinære værforhold». Det hjelper ikke at det regner litt. Det må være noe mer enn det vanlige «ruskeværet» vi har i Norge. Det skal være en værtype som oppleves sjeldent og som kan føre til stor fare for liv og verdier. Det er trolig tilstrekkelig når nyhetene i flere dager omtaler været med ulike navn. Ekstraordinære værforhold er omtalt som en situasjon som kan gi entreprenøren et frikort når det kommer til ansvar. Ekstremvær blir derfor omtalt som en force majeure-begivenhet.

Hva er force majeure i entreprise?

Hva er force majeure i entreprise? Force majeure betyr i utgangspunkt en uovervinnelig kraft som vi har helt fra romerretten. Force majeure-omstendigheter er typisk hendelser som verken byggherre eller entreprenør kan kontrollere. Samtidig er det en situasjon som ingen kunne forutse at skulle skje. De normale eksemplene som nevnes er krig, lockout, streik, brann – og nylig aktuelt med pandemier. Det er i denne sekkebetegnelsen du også kan trygt plassere naturkatastrofer og ekstremvær.

Det som er rosinen i pølsa er at dette værfenomet skal ikke kunne være noe entreprenøren regnet med ved kontraktsinngåelse. Det skal heller ikke være noe man med relativt enkle tiltak kunne ha unngått følgene av. Med andre ord, dersom du inngikk en kontrakt 1. august 2023 og uværet hadde allerede fått navnet «Hans», da forventes at entreprenøren var klar over de utfordringene som forelå i nærmeste fremtid.

Når det kommer til vær, så vet vi at vi bor i et spesielt land hvor Oslo kan oppleve + 20, samme dag som Kirkenes har -20. Ethvert uvær kan derfor ikke kategoriseres som ekstremvær, og man må tåle en del variasjoner.

Hvor finner jeg bestemmelsen for force majeure og ekstremvær i NS 8407?

Det første du må gjøre er å kjøpe NS 8407 fra Standard.no

Deretter kan du bla opp til kapittel 33, nærmere bestemt pkt 33.3 om force majeure.

Finnes det rettspraksis om uvær som force majeure?

Kjære entreprenør, du trodde vel ikke at vi skulle bare gi deg hjemmelen og logge av? Her er noen konkrete eksempler fra rettspraksis:

Vi starter i den første instansen – tingretten. Der kan vi ta frem en dom fra 2011 (TTONS-2011-96991). Der var det et ekstraordinært værforhold ved at mediantemperaturen i en lengre periode lavere enn det normalt brukte å være.

Da kan vi bevege oss videre til neste instans – lagmannsretten. Her kan vi finne frem to høydepunkter fra 2011.

Den første avgjørelse bør man være oppmerksom på – som er Hålogaland lagmannsrett (LH-2011-146195) som konkluderte med at selv om det pøste ned med regn, så var det ikke ekstraordinært mye. Temperaturen var også ansett som lav, men ikke svært mye lavere enn vanlig. Det var imidlertid at flere av disse forholdene i kombinasjon, og rekkefølgen alt skjedde i, som gjorde det ekstraordinært. Også der vant entreprenør frem med kravet sitt.

Det siste høydepunktet i dag er fra Borgarting lagmannsrett (LB-2011-95644) hvor ordentlig god gammeldags tordenvær ble ansett som ekstraordinært værforhold, som førte til stans i arbeidene.

Kan man da trygt konkludere med at uvær er en force majeure-omstendighet? Nei, det varierer nok fra sak til sak og hva entreprenøren faktisk møter på av utfordringer. I august 2023 slet rikets bygge- og anleggsområder med ekstremværet Hans, som nok var såpass kraftig og ekstraordinært grunnet nedbørsmengde (som var av historisk størrelsesorden) at det må anses å oppfylle force majeure-vilkårene. Det som er spennende å se er om klimaendringene, med større temperaturforskjeller og heftigere uvær, kan påvirke hva retten anser som force majeure.

Hva har entreprenøren krav på fra byggherre ved ekstremvær og force majeure?

Spørsmålet vi mottar mest er hva entreprenøren kan kreve fra byggherre ved ekstremvær og force majeure. Svaret at du har krav på mer tid i prosjekt, men ikke penger. På fint heter det at entreprenøren har krav på fristforlengelse, men ikke vederlagsjustering.

Hvorfor kan man ikke kreve mer penger på grunn av noe du ikke kan rå over? Vel, det er egentlig også svaret. Byggherre rår heller ikke over dette. Regelen bygger på at hver av partene er den nærmeste til å bære egne økte utgifter ved slike hendelser.

Det bør nevnes tre unntak:

Ett av unntakene er det som er ganske naturlig, dvs. situasjonen hvor byggherre pålegger entreprenøren å gjøre tiltak grunnet ekstremværet. Det kan være å sikre byggeplassen eller legge om på arbeidet. Dette medfører ekstrakostnader og må anses som en endringsordre fra byggherre. Det betyr også at du som entreprenør kan kreve mer i vederlag. 

Det andre unntaket er dersom ekstremværet påvirker grunnforholdene på stedet. Som vi har nevnt i andre artikler om grunnforhold, og i saken hvor vår klient vant frem med 4 MKR, så er det byggherre som har ansvaret for at grunnforhold. Dersom grunnforhold endrer seg, da kan entreprenør påberope seg en endring – som igjen betyr at du kan kreve mer penger (vederlagsjustering).

Det tredje unntaket er om det skjer skade på eiendommen. Da bør du som entreprenør slenge punkt NS 8407 pkt. 19.1 tredje ledd på bordet, hvor det fremgår at skader som oppstår grunnet force majeure-omstendigheter skal byggherre bære risikoen for. Med andre ord, dersom du får en situasjon hvor uværet hindrer fremdrift og det oppstår skade på eiendommen, så vil entreprenøren kunne kreve både mer tid (fristforlengelse) og mer penger (vederlagsjustering).

Her kan byggherre også påberope seg å bruke prosjektforsikringen, men poenget er at du som entreprenør ikke skal sitte igjen med regningen.

Da gjenstår det å vite noe om varslingsfristene – let’s go:

Varsling om force majeure og fristforlengelse

Entreprenør, du som opplever at ekstremværet gir deg utfordringer, da må du huske å varsle byggherre. Det er viktig å huske på at fristforlengelsen må varsles så snart som mulig, da vilkåret er «uten ugrunnet opphold» i NS 8407. 

Det er i den forbindelse viktig at du har samlet en dokumentpakke som du sender med varslet, eller umiddelbart etter. Dokumentene du sender over bør i så fall kunne vise til hvorfor prosjektet trenger mer tid, og ev. hvilke skader som har oppstått.

Det er også lurt å innhente værdata fra den aktuelle perioden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Siste nyhet

Kontakt oss