Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

Krav foreldet? 3 tips når byggherren sier at kravet ditt er foreldet

Se for deg følgende case når byggherren sier at kravet er foreldet

Du er en entreprenør som har rehabilitert fasaden og taket på en gammel bygård i Oslo. Du har signert kontrakt basert på NS 8406. Arbeidene ble påbegynt i mars 2019, og du var ferdig med prosjektet i august 2019. Prosjektet gikk ganske bra, og det var lite diskusjoner underveis bortsett én ting. Det gjaldt en reklamasjon knyttet til taket der det oppstod lekkasje.

Nå holder byggherren tilbake betaling på innestående og på to endringsmeldinger. Den ene endringsmeldingen gjaldt arbeider med en gesims som du har gjort selv, og den andre endringsmeldingen gjaldt arbeider med beslag som du hyrte inn en underentreprenør til. Begge endringsmeldingene ble ferdigstilt i august 2019.

Nå skriver vi august 2022. Du har fortsatt ikke fått betaling fra byggherren, og som et siste forsøk på å bli enig sender du et brev til byggherren om at dersom han ikke betaler så må du kontakte advokat.

Plutselig dumper det ned et svarbrev i innboksen din. Det viser seg nemlig at byggherren selv har engasjert advokat. Advokaten går hardt ut og sier at du bare kan glemme å få noe mer betaling. Det har nå nemlig gått tre år siden både du ble ferdig med arbeidene i endringsmeldingene, og siden overtakelse. Advokaten til byggherren sier at alle kravene dine er foreldet og at du ikke får en krone mer.

Hva gjør du da? Vi går gjennom tre tips til hva du kan si i en slik situasjon!

Først: når blir krav egentlig foreldet?

Reglene om når et krav blir foreldet finner vi i foreldelsesloven. Der står det i § 2 at «den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år». Videre så står det i § 3 pkt. 1 at fristen begynner å løpe «fra den dag fordringshaveren tidligst har rett til å kreve oppfyllelse».

I praksis betyr dette at arbeidene du gjør blir fortløpende foreldet etter tre år. Dette betyr at arbeid som du har gjort i juni 2018 ble foreldet i juni 2021, arbeid i juli 2018 ble foreldet i juli 2021 og så videre. Det er ikke fakturadatoen som er avgjørende, men datoen for når du utførte arbeidene.

Da har vi gått gjennom reglene for når krav blir foreldet. Det vi nå skal gå gjennom er hva du kan si tilfeller der byggherren sier at kravet ditt er foreldet. Her er tre tips!

TIPS # 1: Reglene i NS 8406 om betaling av endringsarbeider

Selv om kravet ditt som et utgangspunkt blir foreldet fra tre år etter at du utførte arbeidene, så finnes det likevel noen regler i NS 8406 som gjør at fristen blir litt lenger.

Som vi husket fra tidligere, så gjaldt ett av de ubetalte kravene et endringskrav. I NS 8406 pkt. 23.3 (6) står det at «endringsarbeider og regningsarbeider etc. faktureres som egne fakturaer når de er ferdigstilt».

Det betyr at du som entreprenør etter NS 8406 i utgangspunktet først kan fakturere endringsarbeider etter at de er ferdig. Konsekvensen av dette er at du etter foreldelsesloven § 3 pkt. 1. tidligst har rett til å kreve oppfyllelse (altså betaling) eter at endringsarbeidene er ferdig.

 I praksis betyr dette at for endringsarbeider så kan du argumentere for at foreldelsesfristen for endringarbeider som et utgangspunkt først begynner å løpe etter at du er ferdig med endringsarbeidene. Om du for eksempel begynte å endringsarbeidene i juni 2019 og ble ferdig i august 2019, så kan du ut fra NS 8406 pkt. 23.3 (6) argumentere for at kravet ble foreldet først i august 2022. G

TIPS # 2: Reglene i NS 8406 om betalingsfrist på faktura

Men det finnes et annet tips du også kan bruke! Etter NS 8406 pkt. 23.3 (8) er nemlig forfallstiden på faktura fastsatt på forhånd. Det står der at «byggherren plikter å betale innen 28 dager etter at han har mottatt faktura».

Det betyr at du i tillegg til tipset ovenfor kan plusse på ytterligere 28 dager for når kravet ble foreldet. Det vil si at endringsarbeidene du gjorde i juni 2019 da først blir foreldet i september 2022.

TIPS # 3: Reglene i NS 8406 om fakturering av innestående

Som du kanskje husker så nevnte vi i starten av denne artikkelen at byggherren også holdt tilbake betaling av innestående.  NS 8406 har en egen regel for når innestående kan bli fakturert.

I NS 8406 pkt. 23.3 (5) står det at «innestående beløp faktureres i sluttfakturaen». Det betyr at innestående først kan bli fakturert når du sender sluttfakturaen. Som vi var inne på tidligere ble prosjektet ferdigstilt i august 2019. Det betyr at selv om du begynte arbeidene i mars 2019, så blir krav på innestående foreldet tidligst i august 2022.

Men i tillegg til dette så har vi et tips til! Det er nemlig en egen betalingsfrist to måneder for sluttfaktura. Denne fremgår av NS 8406 pkt. 25.2 (1). Siden det er egen betalingsfrist på to måneder for innestående i sluttfaktura, så kan du plusse på ytterligere to måneder for når innestående blir foreldet. Det betyr at kravet om innestående ble foreldet først i oktober 2022.

Husk å lese vår artikkel om når hovedentreprøren går konkurs – og hva du kan gjøre for å hente materialene dine.

Har du en sak du trenger hjelp med? Husk at du alltid kan få tak i kompetente entrepriseadvokater hos oss ved å bruke kontaktskjemaet under.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Siste nyhet

Kontakt oss