Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

Nye regler for merverdiavgift på omtvistede krav fra 1. januar 2023

Lovendring om mva på omtvistede krav – entreprise

Endelig kom det en hyggelig lovendring som gir entreprenører noe likviditetsmessig pusterom i en byggesak med omtvistede krav. Det har vært mye snakk om merverdiavgift i byggeprosjekter med tvist om sluttoppgjør – og nå kom lovendringen.

Entreprenører er f.o.m 1. januar 2023 ikke forpliktet til å betale mva på omtvistede krav i forbindelse med byggeprosjektet, før forholdet er avklart.

Når er et krav omtvistet i entrepriseforhold?

For alle lovendringer utarbeides det forarbeider, som er skriftlige dokumenter som blir til i forbindelse med forberedelse av loven. Disse dokumentene brukes ofte av retten og advokater for øvrig til å tolke hvordan reglene skal forstås.

Departementet var opptatt av det skal være klart når et krav er omtvistet. Dette fremgår ikke direkte av loven, og dermed finner vi noe veiledning i forarbeidene.

Det at et krav ikke betales innen avtalt forfallsfrist betyr ikke umiddelbart at kravet er omtvistet. Manglende betaling kan skyldes flere forhold – dette kalles ofte for enten betalingsuvillighet (vil ikke betale) eller manglende betalingsevne (kan ikke betale)

Her må man da oppstille krav om at det objektivt sett (vurdert utenfra) må være rimelig tvil om kravets berettigelse for at det skal kunne anses som omtvistet. Her er «rimelig tvil» ikke det samme som sannsynlighetsovervekt (mer enn 50 % sannsynlig), men at helt grunnløse innsigelser faller utenom.

Hva betyr dette for deg som entreprenør for fremtidige og igangværende prosjekter?

Likviditetsmessig kan det bety veldig mye, da dette er noe som berører en betydelig andel av byggeprosjektene i Norge. Før lovendringen måtte du betale momskravet selv om kravet ditt var bestridt og du som entreprenør ikke fikk betalt.

For fremtidige prosjekter er det gledelig å melde at du ikke trenger å bekymre deg for momsregningen i en sak hvor det har blitt tvist om fakturaen eller sluttoppgjøret. Da er du ikke forpliktet til å betale avgiften til staten.

Det vi har mottatt spørsmål er hva som skjer med merverdiavgift med omtvistede krav i igangværende byggeprosjekter? Lovendringen gjelder for samtlige faktura utstedt etter 1. januar 2023. Selv om byggeprosjektet ble igangsatt før lovendringen, så vil hver ny faktura etter lovendringen være gjenstand for momsutsettelsen dersom det blir tvist om kravet.  

For å ta et ekstremt eksempel, så har Veidekke uttalt til Byggeindustrien.no at de alene betyr lovendringen at de ikke trenger å betale ut flere hundre millioner kroner med utlegg på krav man ikke vet om eller når blir betalt.

Denne regelendringen vil etter all sannsynlighet spille inn i et betydelig antall kontrakter, både hva gjelder bygg- og anleggsbransjen, men også diverse verftsindustri.

Historikk om merverdiavgift på omtvistede krav

Dette har vært et betent tema i mange år. Siden 2014 har flere foreninger, herunder Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørerens Forbund (MEF) og  jobbet aktivt for en regelendring for å unngå å betale merverdiavgift i en sak med tvist om sluttoppgjør, før partene har avklart uenigheten.

Før har merverdiavgiftspliktige byggherrer fått utbetalt avgift fra staten, uavhengig om de selv hadde betalt et likelydende beløp til entreprenøren de hadde engasjert. Det betød på den andre siden at entreprenørselskapene måtte innbetale merverdiavgift på kravet om det ble omstridt, uten faktisk å ha mottatt penger. Det var da et stort likviditetsinnhogg for hvert prosjekt som hadde omstridte krav.

I april 2021 fattet Stortinget vedtak om at regjeringen måtte foreta de forskrifts- og/eller lovendringer som medførte at man suspenderte krav om innbetaling av moms på omtvistede krav. Der ble stilt krav av Stortinget til at regjeringen måtte innarbeidet dette i statsbudsjettet for året 2022. Finansdepartementet foreslo at lovendringen skulle tre i kraft 1. januar 2023. Samtidig med at statsbudsjettet for 2022 ble publisert, ble forslaget sendt ut på høring. Forslaget ble vedtatt og lovendringen trådte i kraft 1. januar 2023. Hele endringsprosessen finner du forklart her, mens selve loven finner du på Lovdata (søk på Lov 20. desember 2022 nr. 108 og deretter se på lovens del II).

Regjeringens handlekraft på akkurat dette punktet har høstet ros fra blant annet administrerende direktør for EBA, Heikki Eidsvoll Holmås.

Entrepriseadvokatene hos Entreprisekontoret er positive til endringen

Vi har tatt en runde internt og kan enstemmig si at lovendringen om at man ikke trenger å betale merverdiavgift for omtvistede krav er positivt for bygge- og anleggsbransjen. Endringen vil ikke ha stor betydning bare for de største aktørene. Proporsjonelt ser vi at endringen vil gi mye glede også for små og mellomstore entreprenører.

Les gjerne også vår siste artikkel om foreldelse av krav i byggeprosjekter.


Har du noen spørsmål om lovendringen som gjelder merverdiavgift for omtvistede krav?

Det kan fortsatt oppstå gråsoner og misforståelser rundt dette. Dersom denne artikkelen ikke ga deg et godt nok svar, send gjerne inn et spørsmål via kontaktskjemaet på denne siden. Da kommer du i kontakt med erfarne entrepriseadvokater som kan konkret se på din sak, og hvordan du som entreprenør bør håndtere spørsmålet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Siste nyhet

Kontakt oss